• Image00002
  • Image00003
  • Image00010
  • Image00001
  • Image00011
  • Image00007
  • Image00006
  • Image00004
  • Image00008
  • Image00005
  • Image00009

Mums suteikta teisė:
- Eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Projekto ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų. Statinio ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų;
- Eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat paminėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto eritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų;
- Tvirtinti bei registruoti deklaracijas apie statinio (-ių) statybos užbaigimą ir pažymas apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Įmonės atestuotas ekspertas/konstruktorius nustatys, kaip Jūsų statinio projektas ar statinys atitinka esminius statinio reikalavimus (pagal Reglamentą (ES) 305/2011), įvertins statinio konstrukcijų techninę būklę, pateiks išvadas bei rekomendacijas dėl remonto ar sustiprinimo:

Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant, nesukeltų: a) viso statinio ar jo dalies griūties; b) didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas; c) žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų; d) žalos, atsiradusios per įvykį, kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežasčiai.
Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kilus gaisrui: a) statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; b) būtų būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose; c) būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; d) juose esantys asmenys galėtų išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones; e) būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą.
Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad viso jų būvio ciklo metu, juos statant, naudojant ir griaunant nekiltų jokio pavojaus darbuotojų, gyventojų ar kaimynų higienai arba sveikatai ir saugai ir per visą jų būvio ciklą jie neturėtų pernelyg didelio poveikio aplinkos kokybei ar klimatui, ypač dėl toliau išvardytų priežasčių: a) toksiškų dujų išsiskyrimo; b) pavojingų medžiagų, lakiųjų organinių junginių (LOJ), šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba pavojingų dalelių išsiskyrimo į orą statinių viduje ar lauke; c) pavojingos spinduliuotės; d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį vandenį, jūrų vandenis, paviršinius vandenis arba dirvožemį; e) pavojingų medžiagų išleidimo į geriamąjį vandenį ar medžiagų, kurios kitaip neigiamai veikia geriamojo vandens kokybę, išleidimo; f) netinkamo nuotekų išleidimo, dūmtraukio dujų išmetimo arba netinkamo kietųjų arba skystųjų atliekų pašalinimo; g) drėgmės statinių dalyse ar statinių vidaus paviršiuose.
Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad jais naudojantis arba juos eksploatuojant nekiltų nepriimtinos nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojaus, pvz., paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, žūties dėl elektros srovės, sužalojimo dėl sprogimo ir įsilaužimų. Visų pirma, statiniai turi būti projektuojami ir statomi atsižvelgiant į neįgalių asmenų galimybes patekti į statinį ir juo naudotis.
Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad juose arba šalia jų esančių asmenų girdimas triukšmas neviršytų sveikatai pavojingo lygio ir leistų jiems miegoti, ilsėtis ir dirbti patenkinamomis sąlygomis.
Statiniai ir jų šildymo, vėsinimo, apšvietimo bei vėdinimo įrenginiai turi būti projektuojami bei statomi taip, kad juos naudojant energijos sąnaudos būtų mažos, atsižvelgiant į statinių naudotojus ir vietovės klimato sąlygas. Statiniai taip pat turi efektyviai vartoti energiją, taip, kad juos statant ir griaunant būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.
Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griaunami taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas: a) statinių, jų medžiagų ir dalių pakartotinis naudojimas arba perdirbamumas po nugriovimo; b) statinių ilgaamžiškumas; c) statiniams skirtų aplinkai nežalingų žaliavų ir antrinių žaliavų naudojimas.

Statinio konstrukcinės dalies projektą parengs MB Patikimos konstrukcijos.
Gaisrinės saugos dalies projektą parengs UAB Eksitas.

Esame apsidraudę savo veiklas.

 

Atestatai

8060
30530
25248